6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu; `COZY TEKSTİL SAN.  TİC. LTD. ŞTİ.` (kısaca `COZY`) olup, işbu aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca `müşterilere` yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.   

TANIMLAR

E-Ticaret: Ticaretin (ürün/mal/hizmet alışverişi) elektronik (internet) ortamda yapılması,

Kimlik: Ad Soyadı ve T.C. Kimlik No`yu ifade eder.

İletişim: Müşteri tarafından kendi isteği ile verilen telefon, e-posta ve açık adresi ifade eder.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf ve çağrı merkezi ses kayıtları vb.

 Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Müşteri İşlem: Fatura, sipariş bilgisi, banka hesap bilgileri, talep, şikâyet, öneri ve benzeri bilgileri ifade eder.

İşlem Güvenliği: İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Kullanıcı Bilgileri (Username), Kullanıcı Yetki/Erişim Bilgileri (User Permission), IP Adresi Bilgileri ve internet erişim logları,

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler ve benzeri bilgiler,

Politika: Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmha Politikası.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olanı ifade eder.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ

İşyerimiz ile E-Ticari faaliyetinde bulunan gerçek kişi müşterilerimizin,  kimlik, telefon, adres, e-posta,  işlem güvenliği bilgileri, müşteri işlem ve hukuki işlem verileriniz işlenmektedir.

VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, E-Ticaret faaliyetleri kapsamında otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda yapılan başvuru formları, sözleşmeler,  bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, müşteri talep ve işlem belgeleri, web sitesi, telefon, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta ve SMS vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin 5. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun`un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Mali Mevzuat, Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyet, sözleşmenin ifası, hak tahsisi, kullanılması ve korunması hukuki sebepleri kapsamında ve ürün/mal/hizmet satış ve satış sonrası hizmetlerin verilebilmesi için (Tüketici hakları), KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmektedir. Konu verilerinizden açık rıza gerektiren işleme şartlarında ayrıca tarafınızdan onay istenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, Kanun`da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Web sitesi tercihleriniz veya profil bilgilerinizin saklanması

Web sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek

Ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak

Web sitesinin kullanıcısı olan sizlerin deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek

Özel günlerin kutlanması, bülten gönderimi yapılması ve kampanya, promosyon hizmetlerinin sizlerle paylaşımını sağlamak

Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re`sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak koşuluyla, Kanun`un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve Politikanın 6. bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde kişisel veriler `COZY` tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarımda bulunulabileceği kişi grupları ve veri aktarım amaçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için yetkili kamu kurum ve kuruluşları,  hizmet aldığımız meslek danışmanları, YMMM/SMMM, denetçiler, yetki verilen avukatlar, bilgi teknolojileri, sunucu hizmeti sağlayan ve arşiv hizmeti veren şirketler, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla hissedarlar, İlgili gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN / İLGİLİ KİŞİ / HAKLARI NELERDİR?

Kanun`un 11. maddesinde ilgili kişinin hakları düzenlenmiştir. Buna göre, `COZY` faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak ilgili kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun`un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin internet adresinde bulunan `Kişisel Veri Talep Formunu` doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden sizin için uygun olanı ile `kimliğinizi ispatlamak suretiyle` başvuruda bulunabilirsiniz. Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda başvuru yapmanız halinde, talebinizin içeriğine göre en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

İlgili kişinin hakları ile ilgili detaylı bilgiyi www.cozytekstil.com web sitemizde yer alan KVKK Aydınlatma Metni ile edinebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN UNVAN VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan                                                  : COZY TEKSTİL SAN.  TİC. LTD. ŞTİ.

E-Mail Adresi                                     : info@cozytekstil.com

Telefon Numarası                             : 0 (532) 356 36 31

Vergi Dairesi                                      : Mecidiyeköy

VERGİ NO                                           : 2140640332

MERSİS Numarası                             : 0214064033200001

KEP adresi                                          : cozytekstil@hs01.kep.tr

Adresi                                                  : Halaskargazi Cad. Nar Apt. No.186 K4 D8 Şişli, İstanbul

Lütfen yazılı başvuru halinde konuyu zarfın üzerinde `Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi Talebi` şeklinde belirtiniz.

  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Bize Yazın
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?